avkali paus nuksan bharpai:अवकाळी पाऊस गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या 23 जिल्ह्याची यादी खालील प्रमाणे

अवकाळी पाऊस गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या 23 जिल्ह्याची यादी खालील प्रमाणे

२०२3 मध्ये शेतीनपके  व इतर नवतनरत करावयाच्या निधीचा लेखानशर्णनिहाय तपनशल

अ. क्र. जिल्ह्याची शेतकरी सख्ंया शेतीनपकाचं  बानधत क्षत्रे

(2 हे.पयंत)

 निधी घर पडझड निधी पशुधि

कसाि निधी

एकु ण  निधी

रु. लाखात

2245 2452 2245 ०२७१ 2245 ०३१५
1 अमरावती 2663 1369.52 238.54 0.00 0.00 238.54
अकोला 3651 2593.65 449.86 0.00 0.00 449.86
यवतमाळ 9302 4026.90 691.33 0.00 0.00 691.33
4 बलुडाणा 7944 4823.96 792.23 0.00 0.00 792.23
वानशम 2572 1644.67 285.99 0.00 0.00 285.99
एकु ण अमरावती 26132 14458.70 2457.95 0.00 0.00 2457.95
6 िानशक 22956 9176.89 1736.36 0.00 0.00 1736.36
7 धुळे 8717 3944.02 675.98 0.00 0.00 675.98
8 िंदुरबार 8836 4730.04 813.23 0.00 0.00 813.23
9 जळगावं 18364 11991.09 2042.61 0.00 0.00 2042.61
10 अहमदिगर 11793 6036.77 1041.59 0.00 0.00 1041.59
एकू णनशक 70666 35878.81 6309.77 0.00 0.00 6309.77
11 पणुे 1434 408.94 70.70 0.00 0.00 70.70
12 सातारा 1272 209.37 31.84 38.20 0.00 70.04
13 सागंली 2 2.20 0.50 0.00 2.50 3.00
14 सोलापरू 3607 2031.76 392.82 0.00 0.00 392.82
15 कोल्हापरू 16 10.15 1.14 0.00 0.00 1.14
एकु ण पणुे 6331 2662.42 497.00 38.20 2.50 537.70
16 छ.सभंजीिगर 35015 13535.07 2217.41 0.00 0.00 2217.41
17 जालिा 4215 1969.49 367.88 0.00 0.00 367.88
18 परभणी 5999 3960.81 437.47 0.00 0.00 437.47
19 हहगोली 6526 3838.72 604.49 0.00 0.00 604.49
20 दंड 36543 21579.50 3052.13 0.00 0.00 3052.13
21 बीड 8503 3802.02 599.99 0.00 0.00 599.99
22 लातूर 22565 10367.83 1056.55 0.00 0.00 1056.55
23 धाराशीव 2652 1349.00 139.27 0.00 0.00 139.27
एकु ण औरंगाबाद 122018 60402.44 8475.19 0.00 0.00 8475.19
एकु ण राज्य 225147 113402.37 17739.91 38.20 2.50 17780.61